Info  Indice de nume (exclusiv pentru secţiunea "Viaţa din cărţi"). Nu figurează toate numele menţionate în text, ci doar acelea substanţial comentate.   

ISTORIA LA RECE ȘI FĂRĂ CHIOTE

            De mult nu am mai citit cu asemenea plăcere o carte de istorie românească1. Depășind, și ca amploare, și ca adîncime a documentării, și ca fluență și har al expunerii,  sinteza lui Vlad Georgescu, unica lucrare de gen cu care poate fi asemănată - O istorie sinceră a poporului român a d-lui Florin Constantiniu este, după opinia mea, mai mult decît o carte bună: este un eveniment cultural.

            Fără nici un respect pentru dogmele, anchilozele, tabuurile, tabieturile și metehnele istoriografiei "tradiționale" românești, Florin Constantiniu uită tot ce s-a spus și scrutează faptele trecutului cu o prospețime, o spontaneitate și o franchețe (aceasta din urmă aleasă și ca emblemă) atît de frapante încît mă văd forțat să recurg, fără să-mi tremure mîna care scrie, la  singura comparație demnă de acest text: pentru contemplarea devenirii românești, cartea de față este similară, întru poziție și manieră (mutatis mutandis° și toutes proportions gardées° - în primul rînd pe cele materiale), cu ceea ce a fost pentru literatura noastră Istoria... lui G.Călinescu din 1941. Le apropie deplina dezinhibare cu care este tratat materialul, periodizarea nonconformistă și structurată pe o viziune proprie și precisă, construcția în "V", deschizîndu-se progresiv cu cît vine spre actualitate,  limbajul reavăn și natural, "modern" (adică infuzat de un bun Zeitgeist, spirit al timpului), talentul narativ și evocator dar și capacitatea de a spiritualiza eposul, de a medita, implicit și explicit, asupra felului nostru de a ființa, asupra specificității noastre, în bine și în rău.

            Va trebui mult timp și multă școală pentru ca mentalitatea comună să se dezbare de habitudinile inculcate de îndelungata propagandă comunistă (dar și de un spirit festivisto-belferesc anterior acesteia), conform cărora istoria neamului nostru e: un desfrînat șir de confruntări ale bunilor care am fost, cu răii, care au fost mereu alții, ale neprihănitei cumsecădenii naționale cu mîrșavele vrăjmășii de pretutindeni; o poliloghie de invariabile triumfuri din veac în veac; un pomelnic de calități exclusiv pozitive (harnici, isteți, ospitalieri, viteji...); o neîntreruptă și mereu crescîndă biruință a binelui (determinist) asupra răului (conjunctural). Acestei optici zaharoase și gongorice, Florin Constantiniu îi opune procedura degetului pe rană. Mai academic, aș spune că demersul său este animat de complexul (benefic) al cauterizării. Pentru a însănătoși mințile, trebuie arse clișeele. Istoria adevărată e cruntă, nu e scenariu de serbare școlară, spune subiacent (și shakespeareian!) autorul. De exemplu, chiar dacă nu ne place (fiindcă suntem frustrați de o piesă din colierul marilor ziceri vibrante), faimoasa "pohtă ce am pohtit: Ardealul, Moldova, Țara Românească!"  NU e gîndul lui Mihai Viteazu, ci doar "alăturarea arbitrară a unor notații făcute de domn pe dosul unui document" (p.137). Monumentalul Titulescu ajunge, la un moment dat, "un megaloman setos de glorie" (p.356), așa cum marele poet Goga se înmlăștina, întrucît "se credea și se voia un «Duce» sau «Führer» român" (p.351).

            În acest registru, o invariantă a lucrării este constatarea lucidă (în linie Drăghicescu-Ralea-Cioran) a șubrezeniilor noastre. Ca să înșface un fotoliu ministerial, omul politic român, încă din secolul trecut, e giruetă (v.p.254). Spirit civic autentic n-am avut, de aceea și democrația a fost mereu "firavă" (p.319), "precară" (p.333). Enciclopedia României din 1938 recunoaște "inexistența clasei de mijloc", de unde perpetua falie dintre guvernanți și guvernați. În plină perioadă interbelică (adesea idealizată și azi), Gr.Gafencu scria (în jurnalul intim, nu la gazetă!) despre: "sentimentul de rușine care m-a cotropit cînd, după asfaltul șoselelor europene, ajunsesem în gropile și șanțurile șoselelor noastre naționale. (...) Cîte gropi, cîte șanțuri prăfuite și înglodate mai are și biata noastră conștiință națională. Cîte moravuri din alte vremi, ce educație neisprăvită, ce lipsă desăvîrșită de simț al dreptății și al demnității individuale" (p.333). Același nota că, la noi, țăranii sunt "orientali" prin sărăcie și ignoranță, aparatul administrativ prin lene și închistare (p.338). Tot într-un jurnal intim, al unui profesor din Turda, găsește Florin Constantiniu explicația prăbușirilor din anii ‘40: "Cărările vieții noastre erau chiulul, șmecheria, învîrteala, favoritismul, nepotismul, furtul" (p.380)... Deși îl citează pe Braudel, istoricul ieșean nu merge pe linia non-evenimențialului, a istoriei "nespectaculoase", de la baza piramidei, ci scrie (din acest punct de vedere) o clasică istorie politică, acut politică chiar, dar cu o componentă radiografică prin care devine și o istorie a românității, a avatarurilor miezului nostru.

            Dacă las specialiștilor analiza pur istorică, nu pot să nu remarc "tehnica" seductivă a autorului, constînd în plonjarea intermitentă, din înaltul povestirii "în mare", în detaliul sugestiv, senzațional, chiar... picant uneori (diplomata sovietică de la Stockholm, în 1944, Alexandra Kollontai era "fiica unui general țarist și... o propagandistă a amorului liber!" - p.427). Adesea, ele spun mai mult decît un pisălog paragraf de speculație: Hrușciov socotea, disprețuitor, prin 1960, că noi, "mămăligarii" - "mamaliciniki" - nu suntem "o națiune, ci o curvă" (p. 498). Asta, în plină "prietenie" româno-sovietică. Cîtă diferență față de nu mai puțin șocanta vorbă a lui Bismarck ("Românii nu sunt o națiune, ci o profesie" - aluzie la venalitatea, oportunismul și derizoriul de bacșiș și hatîr ale politicianismului)!

            Alături de fluență și o logică fără fisuri în înlănțuirea pățaniilor și făptuirilor noastre, Florin Constantiniu are și darul expresiei, neferindu-se de culoare, de pitoresc și, sporadic, chiar de excese (v.p. 384, unde, fiind vorba de Carol II, tonul iese din imperturbabilitatea cronicarului și capătă inflexiuni sarcastic-pamfletare; sau p.533, unde președinții superputerilor sunt numiți "Ron și Gorby"); dar, în genere, caracterizările au o pregnanță mustoasă: în 1920, Averescu ajunsese "un tigru fără dinți" (p.335); PCR, înainte de război, era un partid "scheletic" (p.395); Ceaușescu "a fost un Ion al Glanetașului în politică" (p.502) ș.a.

            Scrisă cu impresionant echilibru, cu o nepărtinire pentru care expresia "fără-mamă,-fără-tată" e palidă, demistificatoare și elucidantă, Istoria sinceră...  a lui Florin Constantiniu e fremătătoare și pasiona(n)tă ca o carte de dragoste. Dragoste - ei, da!! - de neam.

_________________________

            1) Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Ed. Univers Enciclopedic, Buc., 1997, 592 p., 27.000 de lei

       George PRUTEANU
Dilema, nr. 224, 9 mai 1997